Skip to content

När koleran härjade i Skåne 1834

12 juni, 2010

År 1834 grasserade Koleran i Skåne. Många människor dog. Kolerasymtomen var diarréer med tunn avföring. Sjukdomen spreds med dåligt, förorenat, vatten och dålig livsmedel. Människor drabbades utan förvarning. Efter några timmar kunde de vara döda i uttorkning på grund av diarrén.

Den 1 september möttes Sundhetsnämnden i Farhults och Jonstorps socknar för att diskutera vad man kunde göra för att minska epidemins skadeverkan. Detta är protokollet för mötet där flera av de mer välkända Kullabönderna deltog. Om det var Sundhetskommitténs förtjänst eller inte vet man inte, men få personer i Jonstorp och Farhult dog i koleran det året.

Här följer kommitténs protokoll: ”Protokoll hållet å sammanträde med Sundhetsnämnden i Farhults prestegård Måndagen den l september 1834.”

Närvarande undertecknad prost och kyrkoherde. Ledamöter af Jonstorps socken Rusthållaren och kyrkovärden Anders Larsson från Jonstorp, Rusthållaren Per Jönsson från Glimminge, Rusthållaren Tufve Larsson från Görslöf, Kronoskattehemmansåboen Jacob Andersson från Bölsåkra, Frälseskattehemmansåboen Bengt Nilsson från Söderåkra, Rusthållaren. Petter Jonasson från Jonstorp. Af Farhults socken Hr Kvartersmästaren C Pihl i Farhult, Kronoskattehemmansåboen Påhl Johansson i Farhult, Rusth. och nämndemannen Per Olsson i Wiaköp och Rusthållaren John Gudmundsson i Döinge.

Sedan Cholera sjukdomen nu på flera ställen i Riket på det grufligaste börjat härja, har undertecknad Ordförande med Sundhetsnämnden öfverenskommet följande:

§ l. För att tillse det renhållning och snygghet å alla hemman och hus iakttages, beslöts att till följe af Kongl. Majts. Nådiga kungörelse af 9 juli 1831 utvälja och förordna uppsyningsmän inom varje rote, och antogs för Jonstorps rote Åboarne Erland Magnusson och Per Andersson, för Glimmninge rote Rusth. Jöns Larsson, för Bölsåkra rote Åboarne Anders Tufvasson och Lars Jönsson, Görslöfs rote Åbon Nils Olsson, för Farhults rote Åbon John Persson, för Heljaröds rote Hans Knutsson, för Björkeröds rote Åboarne Johan Tufvasson och Anders Olsson.

§2. När Cholera eller annan sjukdom i enskildte hemman eller hus inträffa, åligger det närmast boende sundhetsnämnd, att derom göra anmälan hos Ordföranden.

§3. Som det möter den största svårighet och snart sagt omöjligt att an skaffa tjenliga sjukhus emedan inga större byggnader härstäde finnes och hvarken bönder eller torpare kunna förmås att afflytta sina hus, så beslöts, att på det bästa och för tillfället mest tjenliga sätt på stället vårda och sköta de sjuka och aflägsna de friska.

§4. För att hafva tillgång till tjenliga läkemedel i händelse smittan härstädes utbreder sig, beslötsa att för tillfället anskaffa ett Socken Apothek hvartill betales 32 Sk B:co av hvarje hemman.

§5. Enligt den underrättelse som till församlingarna är aflämnad att för vara sig mot Cho-leran beslöts, att på hvarje hemman skall finnas l Stop Damferts brännvin till utvältes bruk, samt fläder blommor och Damfersdroppar.

§6. Som vissa hemman ligga nära en mil aflägsna från prestegården beslöts, att hvarje Sundhetsnämnd skall hafva till hands för tillfället tjenliga medikamenter och har Sundhetsnämnden af Ordföranden fått tillräckliga tjenliga föreskrifter huru dessa läkemedel skola användas, intill dess Läkare hinner ankomma.

§7. Såväl för Jonstorps som Farhults församlingar äro tjenliga platser nära sjökuster uttagna der Cholera lik skola begrafvas, efter instängning af dessa platser skola de af Presterskapet invigas.

§8. Ordföranden gaf Sundhetsnämnden serskilda instruktioner att på allt möjligt sätt vaka däröfver att icke några lösdrifvare och andra okända personer inqvartera sig i byarna, samt om någon oordnng i detta af seende skulle förmärkas genast derom göra anmälan hos närmaste Kronobetjent. Vidare tillsades de att förmå alla och en hvar att bibehålla ren och frisk luft i boningsrummen och till följe af den lemnade underrättelsen hålla fötterna varma samt bära en yllegördel närmast kroppen, samt afhålla sig från öfverflödigt supande.

§9. Om oaktat de varningar, som såväl af Sundhetsnämnden som Ordningsnämnden gifvas
i rörande renhet och snygghet inom gårdar och hus ej iakttages har Sundhetsnämnden utsatt ett vite af Tre (3) Rd 16 Sk B:co, hvartill den eller de göra sig för fallne, som genom tredskande uraktlåta dessa föreskrifter, samma vite ålägges äfven den som inom sina hus hafva stinkande ämnen af förruttnande kroppar.

Anders Borg
Carl Pihl Anders Larsson Jacob Andersson Tufve Larsson Pehr Jönsson
Bengt Nilsson Påhl Johansson Per Olsson John Gudmundsson

Ur:

/Jonstorps och Farhults socknar – en lokal historiebok (Hans Boman och Jonstorps byalag, Jonstorp 1995)

Annonser
No comments yet

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: