Hoppa till innehåll

Ur Kurt Bengtssons avskrifter (1) Buskeröd, Hulta och Danhult

3 oktober, 2010

Ur Kurt Bengtssons anteckningar, från hans pärm hos Kullabygdens Släktforskare.

DOMBOKSAVSKRIFTER FRÅN LUGGUDE HÄRADSRÄTT

[delvis kollade, alla mina citat eller kommentarer i klamrar. Med reservation för hans eventuella felläsningar. Otydigheter beror på hans avskrift.]

BUSKERÖD

1668. sid 135

Mogens Nilsen i Buskeröd har kallat Wier Nilsen i Brunnby Stuberup Nils Andersen ibm, Nils Nils ibm, Swend Nils i Himmelstorp, Boel Hansdoter i Stubberup med sina lauwerge Jens Olsen i Kraperup, Lars Monsen i Hustofta på sina syskons vägnar, Peder Nils i Hustofta, Anders Nils i Buskeröd. Peder Önds ibm på sin och sin avlidna hustrus vägnar, Ebbe Önds ibm, Önd Nils ibm på sin och sina barns vägnar ,Boel Nilsdoter i Klappe med sin rätte lauverge, Peder Nils i Slusås, Anders Bends i Paulstrup, Helle Asgunds ibm, bägge på deras hustrurs vägnar. Mogens Anders på sina egna vägnar. Alla sal. Bendt Nils barn i Buskeröd med deras rätta lauverge.

1668. Sid. 168

Laurs Monsen i Hustofta på sin son Mons Larssons vägnar.

1668. Sid. 186

[[Mogens Nilsson bebor gården. Det verkar vara fadern som dött!]]

Mogens Nilsens [halva gård] gård värderades till [125 skpr jord och lass äng]: Sahl Bendt Nils barn barn en broderlott 15 1/2, Peder Nilsen i Slusås 15 1/2, Mogens Nilsen ”bebruger” [behåller] samma gård genom arv och köp 62 1/2 skpr… Sahl Eske Nilssons arvvingar tillades Mogens Nilsson, Kirstina Nilsdotter 7 1/2, Karin Nilsdotter 7 1/2. I den halva gård som Peder Yndsen påbor 63 1/2 har Mogens Nilsen [i Buskeröd] köpt 10 sk och sal Bendt Nilsens [sal] hustru Ingar Laursdotter har köpt 53 1/2. [Bendt Nielsens arvingar har fått detta:] … Bendtsen 15 1/2, Kirstina bendstdotter 7 1/2, Johanna Bendtsdotter 7 1/2, Tora Bengtsdotter 7 1/2, Kirstine bengtsdotter 7 1/2, [S]… Laurensen sin moders [arv] (((efter sin mor Sissa Bengtsdotter [KAN DETTA STÄMMA?]))). Per Nilssons arvepart i Slusås, att frånskifta Peder Öndsen en tredjepart av den andra halvpart som Ebbe Öndsen besitter. Ebbe köpt en del av sin broder Nils Yndsen. [Forts: Ebbe Öndsson och Peder Öndsson var bröder.]

1668 sid 219

Mons Andersen i Allerum på egna och 12 samfrendder skulle utlägga Nils Hansen i nilagra hans hustrus part i den skattegård i Buskeröd som Suend Olsen påbor. Suend Olsen har köpt av Nils Hansen tvenne systerparter neml. Else Olasdotter som bodde och dödde i Ry och Gertrud Olasdotter som bodde och dödde i Buskeröd. Nils Hansson säljer nu deras lotter till Suend Olsen.

1675 sid 131

Ebbe Öndsen i Buskeröd stämt Jens Andersen i Döshult angående skiftet 1663 21 januari om den gård i Västra Buskeröd de 2 systerlotterna. 1663 den 8 april jens Andersen i Döshult och Mogens Nilsen i Buskeröd, deras hustrur Elsa och Karna Öndsdotter.deras lotter i den gård i Buskeröd Ebbe Öndsen bebor. Arv efter deras sal moder Sidza Pedersdoter och efter deras fader Ynd Nilsen i Buskeröd.

1681 sid 70

”Lars Jeppsen i Buskeröd stämt Tue pedersen i Stellinge på hustrun Ingar Ebbesdotters vägnar, Jon bendsen i Tjörröd, Nils Bendssen i Hultaboe, Peder öndssson i Tjörröd, samtliga för deras förmyndarskap på sal Ebbe Önds tvänne döttrar i Buskeröd. Önd bensen svarade på egna och bröderna Jon Bensen och Nils bendsen kunde inte taga mer jord och egendom då de inte skatta för det de hade och skyler ind till farbröderna Peder Öndsen och Nils Öndsen.”

1682 sid 106

Angående utläggande av den part i Buskeröd som Lars Jeppsen påbor. Enligt 12-mannadom 20 febr 1668 fanns det till den gård som Per Öndsen, Nils Månsen och Lars Jeppsen nu åbor 375 skpr jord och lass eng. 1/3 = 125 skpr jord och lass tillkommer sal Ebbe Öndsens barn och arvvingar som är Inger, Kirstine, Johanne, Sidze och Karene Ebbesdöttrar med vardera 25 skeppar jord och lass eng, vad gäller Inger är Lars Jeppsen med hennes man Tue Pedersen i Stellinge förlikt så att Tue tar sin 1/5 part och Lars Jeppsen löser resten. Angående vad jord och Eng kan kosta i dessa tider ”kan det inte höijer kosta end skeppa jord eller lass Eng Twm Mark silfwermynt” däri inberäknat byggnaderna.”

16?? sidan 290

Ebbe Suendsen i Buskeröd var stämd jämte Suend Olsens änka, Suend Olsens dotter, ibn Önd Nilsen i Buskeröd, Såne i Brandstorp, Mons Nilsen i Buskeröd, Nils Hansen i Backagården. Ebbe Suendsen hade gjort olagligt skifte med sin styvmoder och sina syskon. (Mons Nilsen hade en son, Per Monsen)

1673 sidan 317

Peder Jensen i Esperöd hade stämt sina creditorer Ebbe Öndsen i Buskeröd, Per Önds i Buskeröd, Sasser Hans i Esperöd, Per Önds Esperöd, Nils Anders Långaröd, Suend Monsen i Tjörröd, Mons Persen i Måarp, Olluf Bendsen [Arwedsen??] i Ruager, Peder Mons i Bröndbye, Per jens i Fjelsatorp, Oluff Giödmarsen i Bölsager, Nils Pers i Rögla, Lars Lars i Hustofta, Jep Kields i ornakärr, Peder i orrahuset, bendt jens i Torshult, Nils Suends i Dompeng, Per Jons i Nelager, Nils Jons i laröd, Peder hos Ebbe i Gummarp, Anders Mons i Döshult, Jens Jens i Nygård, Clemed Clausen på Viken, Mons Nils på Viken, Oluf lars på Viken, Paul rasmus i Ingelsträde,Möllarens hustru på Höganäs.

[Nämnda: Lars Rasmusson i Ingelsträde och Suend Rasmusson i Brandstorp (ihop) samt Oluff Sönessen Ingelsträde]

1670 sidan 256

Mogens Pedersson I alrom har överrenskommitmed Ynd Nilsson i Buskeröd att Ynd Nilssons hustru Ingar Pedersdtter Skall ha undantag i den skattegård Ynd Nilsson äger. daterad Buskeröd 4/7 1669. Efter Ingar Pedersdotters död skall undantaget återgå till gården och ej till hennes arvingar.

1676 sid 39

Jon Swensson emot olle Swensson i Väsby, Ebbe Svensson i Buskeröd, Arfwid Christensson Buskeröd och Johanna Swensdotter i Döshult angående den Gårdspart Jon Swensson i Buskeröds Östergård är berättigad att inlösa.

1669 sidan 362

Anders Nilsson i Klappe på sin bror Nils Nilsson i Stubbarp, och Nils Andersson ibm på sina och syskonens vägnar om den lott och anpart i den gård i Buskeröd Mogens Nilsson påbor. Denne bjöd silver..

??? sidan 155

Lars jeppsson i Buskeröd begärde syn och granskning på den skattegård i Buskeröd som han bebor tillike med en anpart som Tue Persson i Stellinge i samma gård har i bruk. Buskeröd 24/11 1684.

169???

Nils Pehrsson i Allerum på sin hustru Johanna Ebbesdotters och hennes systers vägnar har instämt Nils Önnersson i Buskeröd angående deras arvsrätt i den halva skattegård som salige Önners åbode.

1696 sidan 288

Truet Månsson i Knabalycke hade instämt Nils Öndsson i Buskeröd angående barnagods han har för Truet Månssons hustru Kari Ebbesdotter ifrån 2 maj 1677 efter hennes föräldrar. Hon var yngsta dottern. Nils Öndsson påstår att han var satt till förmyndare för Sissa Ebbesdotter och ej för Truet Månssons hustru

16 mars 1708

”Såsom bonden Troed Nilsson i Buskeröd som har i bruk halva delen av hemmanet Nr 3 sammastädes sig tillbjuder att vilja emottaga den andra halva delen så framt honom skälig frihet förunt bliver. Haver undertecknad tillföje av häradsfogde Instruction uti Nämndens närvaro om bem:te hemmans beskaffenhet rannssakat och såldedes befunnit, 1 Detta hemman är synat av edsvurna Nämndemän Jöns Hansson och nämndsman Anders Påhlsson som taxerat bristfälligheter på de hus som till den delen hörer som öde ligger till en summa av 94 Dlr och 2 öre och finnes på grunden allenast sex st torra och bräckliga ekar som kunna användas till byggning. 2. Åkern till detta hemmanet har varit sått Ao 1705, 1706, 1707. 3. till detta hemmanet är ingen skog, inget lefang, ingen humlegård, ingen torvmosse, medelmåttigt mullbete. 5. Detta hemmanet har varit brukat av ryttaren Lars Nykop som med Norra Skånska Cavalleri regementet 1701 blev kommenderad till Påhland. Sedan har dess hustru brukat hemmanet intill år 1704 då hon i armod och fattigdom det kvitterade och var detta hemman til rysthålla anslaget.” Tre års skattefrihet räknar de med behöbs 08-10, för att få i ordning hemmanet igen.

1709 29/1

Det hade varit besiktning på det bonden Lars Unger byggt på hemmanet Buskeröd Nr. 4 och även vad Anders Jeppsson gjort på sin 1/4 i samma gård.

______________________________

DANHULT/HULTA

1696 sidan 252

Toren Nils Helhes hade låtit instämma Karin Anders Anders i Hulta om en skuld och Jöns Trulsson i Tranekärr. Jon Christensson i Hulta var karin Anders Anders son. Den 20 jan 1681 var det skifte efter sal Anders Andersson. Jöns Trulsson i Tranekärr var Toren Nils Helges måg. Toren Nils Helges son per Nilsson var död för 18 år sedan. toren visade en kvittens av 19 oct 1676 upp allt vad sonen fått av sin moder men nämndes ej något av denna skuld. Det var orimligt då Per Nilsson dog under krigstiden men gälden var kommen efter krigstiden.

1696 sidan 255

Jöns Trulsson i Tranekärr och påhl Svensson i Glimminge hade låtit instämma Pehr Pehrs och ryttaren Mårten kalf i danhult till laga uppbud på den skattejord deras hustrur Kirstin Nilsdotter och Elin Pehrsdotter har arv i danhult efter deras fader och farfader sal Nils Helgesson vilken skattejord de hava sålt till Helge Nilsson i Fanhult som närmaste bördsman (inget klander).

1696-99 sidan 9

Gudmund Nilsson i Hulta hade vid ett barnsöl hos Helge Nilsson i danhult slagit Olof Nilsson i huvudet med en kanna så att blodet utgick. Pliktar 6 riksdaler till treskifte.

96-99????  Sidan 100

Joen Christensson i Hulta var inte tillfreds med den affär han gjort då han sålt en del av gården till Olof hansson då denne inte betalat. Drängen Jöns Jonsson i Hulta protesterade mt det jordköp som hans fader John Christensson gjort med dess svåger Oluf hansson om halva skattegården.

1696-99?? Sidan 396

John Christensson i Hulta. hans hustru hette Ingar Persdotter. Deras dotter var gift med Oluf Hansson i Plöninge. En son helle Jöns Johnsson och en Christen Johnsson och en annan som hette Lars Johnsson var bara 12 år. Stämningen gällde en karl som det påstods att John Christensson dödat och grävt ner i brygghusgolvet under ett skåp för ca tre år sedan.

1699-1701 sid 266

Pehr Pehrsson i danhult visade upp ett köpebrev av 14/12 1699 där Pehr Jönsson i Danhult sålt till Pehr pehrsson och hans hustru Bengta Såhnasdotter inom börd all den skattejord i bemälta gård han nu har eller härefter ärva kan, vilket med dess moders och fränders ja och samtycke skett är. Pehr Pehrsson framviste an förlikning av 13/2 1700 som han med Måns Månsson i Tranekärr ingått för deras arvepart i Danhults skattegård.

1703 sidan 61.

6/8 inställde sig bönderna Swen Nilsson, Jöns Joensson, Knut Tygesson och Tyge Knutsson som hava bebott det avbrända hemmanet i Wäsby Hulta benämnt Ett helt hemman som i aska lades den 19/2 och begär att de likmätigt brandstödsordningen måtte någon byggnadshjälp bekomma.

1705 sidan 470

Sven Persson i Danhult ett köpebrev från Per Persson i Danhult på hela skattegården utgivet 16 juni 1704.

26 maj 1706

Pigan Olu Jönsdotter i Danhult har stämt sin syster Ryttarehustrun Troen Mårten Kalf för skuld. Hon vill ha sin andel i skattebruket då det varit deras föräldrars skattebruk.

1680talet???:

Toren Sahl Nils Helgesson i Danhult hade instämt Karin sahl Anders Anders i Hulta angående gäldsfordran efter Karins förre man Christer Larsson i Hulta. På hennes vägnar var hennes son Joen Christensson i Hulta. Toren uppviste ett skiftesbrev av 26 juni 1675 efter Nils Helgesson

1675 sidan 318, 333 och 340

Jens Helliesson i Danhult hade stämt Peder Sönnesson i Ingelsträde om värjemål för sahl Anders Helliessons tre döttrar Töre, Johanne och Ollu Andersdöttrar deras arv efter fader och moder vilket jens Sönnesson en tid haft i värjomål eftersom han är deras broder, medan Jens Helliesson är pigornas farbroder. På sid. 340 delas Anders Helliessons gård i Ingelsträde som Per Sönnesson bebor,

1683 sid 301

Den egendom som sal Anders Helliessons barn som bodde och dödde i Ingelsträde och är tillkommen i deras arvegods hos deras förmyndare Jöns Helliesson i danhult enligt skiftesbrev 7 febr 1683 som deras förmyndare Hellie Nilsson nu skall emmottaga.

1682 sid 217.

Tören, Nils Hellies i Danhult, kiärande till hennes sahl mans arvingar. Nämligen Eric Andersson på Viken. per Andersson i Ornakärr. Olle Svensson i Jonstorp och Per Jönsson Jonstorp svarande.

______________________________

HULTA

1671 sid 102.

Jon Christensson i Hulta ville inlösa den 4 part i Hulta där Gudmund Persson bodde och avdödde. Häremot svarade Thyge Knutsson i Hulta på sin hustru Törind Gudmundsdotters vägnar. Paul Pedersson i Hulta på Gudmund Perssons barns vägnar. (Jon Christensson hade instämt Lars Rasmusson i Ingelsträde, Paul Rasmusson ibm, Tören Nils Hellies i Danhult, Sönne Truedssson i Hulta, Anders Andersson i Hulta, Paul Persson Hulta och Alle Gudmundses i Hulta. (ej funnen)

1671 sidan 109

Lars Rasmusson i Ingelsträde på sin egen och sin broder Paul Rasmussons vägnar hade stämt Törin Nils Hellies i Danhulta med sin R lauverge. Söne Truetsson, Anders Andersson och hans styvbarn med deras lauverge Joen Christensson Paul Pedersson Ollul Lauritsdotter och hennes barn, samtliga i Hulta, till första ting om det var nämndemansdom den 10 januari 1666 över sal Gudmund Perssons i Hulta. Den 24 januari 1666 var lauris Rasmusson införd i sahl Gudmund Perssons jord och Eng och Skatterätt i Hulta. Gudmund persson dog i 1665.

1671 sidan 347

Jep Persson i Utwellinge giver sin broder Paul Persson i Hulta samt hans hustru Kirstene Ollesdotter fullkomlig jordegendom efter deras fader Per Truedsson (Turesson?) och moder Sissa Gudmundsdotter samt sin söster Sidsa Pedersdotter som bodde och dödde i Hulta.

1680 sidan 274

Kaldsedel: Helsen med Gud, sarnptelig gode wenner, Nils Jönsen i Wodemosse på s it formonderskab, Boel larsdotter i Torsholt med sine rette Lauwerge Önd Pedersen i Dösholt, PernPersson i Danholt begge på deria hustrurs wegner Joen Christenaan i Hulte med alle dess Arffuinger som er Allt falden efter Sal Gudmund Pedersen. Så wel alle Paul Peders Arffuinger som Udj Holtegård kiender sig ware berettiget, giffues eder hermed aamptlige kald och warsel. / Aff Holte s 1 ecember 1680 Sönne Truedsen.

Sven Nilsson i Hulta hade inlöat en skatterättighet i Hulta. Ville ha faste efter uppbud 8/12 1680, 19/1 81,och 13/4 81 då säljaren Söne Troedason i Hulta instämt närmsta bördsman Nils Jönsson i Våtamåsa hade klandrat köpet han gjort med Hellie Andersson i Björkeröd. Hellie Andersson hade sedan transporterat köpet på Sven Nilsson den 12 april l681

1680 sid 223

Sönne Truetsson i Hulta säljer sin halva skattegård i Hulta som enligt Jordeboken är en fjärdepart i hela Hulta skattegård till Hellie Andersson i Björkeröd att tillträda 2 febr 1681.

Sid 354 6 maj 1696

Gudmund Nilsson i Hulta beklagar för rätten att arrendator Lars Barck på Krapperup ej ville hålla skifte efter Oluf Nilsson i Ornakärr. Rätten förordnande nåmdeman Olouf Bengtsson i Hesslunda och Såhne Jönsson i Fleninge att förrätta skifte.

9/2 1711

Rusthållaren Bengt Jönsson i Hulta stämt dess svåger Jöns Jonsson i Hulta för enkelt hor med pigan Hanna Persdotter i Västraby.

————————-

Vid frågor kontakta gärna mig, t.ex. om du inte riktigt förstår syftningarna i domboken, dvs var komman ska vara och vem som är vem och sånt.

Jag lägger ut fler källor inom kort.

No comments yet

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: