Hoppa till innehåll

Ur Kurt Bengtssons avskrifter (2) Ingelsträde

4 oktober, 2010

Ur Kurt Bengtssons anteckningar, från hans pärm hos Kullabygdens Släktforskare.

DOMBOKSAVSKRIFTER FRÅN LUGGUDE HÄRADSRÄTT

[delvis kollade, alla mina citat eller kommentarer i klamrar. Med reservation för hans eventuella felläsningar. Otydigheter beror på hans avskrift.]

INGELSTRÄDE

1698-99 pag 292

Hans Jönsson i Ingelsträde hade låtit instämma rusthållaren Pehr Andersson i Pottmjöhult for att denna ville driva Hans Jönsson från dess åboende hemman. Nils Gudmundsson i Ingelsträde är fader till Gudmund Nilsson i Hulta som har köpt part i rustningen av Pehr Andersson och vill driva ut hans Jönsson. Hans Jönsson uppvisade en kopia av sitt städmålsbrev av 27 juli 1692.

Forts: sidan 295:

Anders Sånesson i Ingelsträde var gammal och sjuk hans son var Såhne Andersson.

1701-02 pag 277

Oluf Helgesson i Ingelsträde uppviste ett köpebrev han givit sin måg Bengt Jönsson i Mjöhult och dotter Ingar Olsdotter och deras arvingar pä deras halva skatte-hemman i Ingelsträde den 8 Jun 1702.

1702-05 sidan 85

Jöns Persson i Djuramåsa instämt: hustrun Hanna Jonsdotter i Laröd, hustrun Sissa Mårtensdotter med sal Oluf Helges arvingar i Ingelsträde angående barnagods som tillhörde krypplingen Hellersson i Torshult. Hennes man var Ola Persson i Laröd. På dess måg Bengt Jönssoni Ingelsträde som även svarar på sin hustrus vägnar, som var Oluf Helljas dotter.

4 juni 1706

Lars Larsson i Långaröd hade insänt ett extrakt av Luggude härads protokoll dat d 11 marti 1680 angående någon skattejord i Lars rasmussons åbodda skattehemman i Ingelsträde som Hellje Ohlsson i Norra Danhult, Jeppa Kjellsson i Ornakärr och Nils Ohlsson därsammastädes donerat till Nils Rasmusson i Ingelsträde och därpå bekommit tingsvittne som dokumentet vidare förkunnar och begärer Lars Larsson att detta måtte uppläsas och inprotokolleras till Nils Rasmussons barns säkerhet.

22/1 1708.

Bonden Sone Andersson i Ingelsträde uppviste ett köpebrev av dess fader Anders Sonnesson dat 4 jan 1706 på halva den skattegård i Ingelsträde Sonne påbor. (faste 1/2 1711)

15/10 1708

Ett skiftesbrev av 29 aug 1700 efter bonden Sonne Jönsson i Ingelsträde efterlämnat 2ne barn sonen Nils Sonnesson 10 år och dottern Anna 6 år som deras farbror Per Jönsson i Norra Danhult är förmyndare för.

6/11 1711

Bonden Per Jönsson i Hulta har inkallat sal Sone Anderssons anhöriga i Ingelsträde näml. Pål Nilsson i Ingelsträde, Gudmund Nilsson ibm, Hans Nilsson i Jonstorp, Lars Jönsson i Hässlebo, Gudmund Sonesson i Görslöf, Anders Sonnesson ibm, Jöns Nilsson därstädes, Gudmund Olsson i Brandstorp, Arvid Persson i Gödstorp att redogöra för kvarlåtenskapen till den fader och moderlöse sonen. per Jönsson i Hulta var sal Sonne Anders syskonbarn, Pål Nilsson i Ingelsträde detsamma. Gudmund Nilsson, Hans Nilsson, Lars Jönsson, Gudmund Sonesson, Anders Sonesson, Gudmund Olsson, Jöns Nilsson äro ävenså Sones syskonbarn men Arved Persson är den omyndiges morbroder. Pål Nilsson har förmynderskap för dess broders barn Jöns Nilsson i Torp, Gudmund Nilsson likaså hans Nilsson sammaledes.

[OBS! Gudmunds mamma var Tåren Gudmundsdotter, dotter till storbonden Gudmund Olsson i Bläsinge, pappan var Söne Gudmundsson 1628 Lilla Görslöv.. Anders sönesson (1623 och boende i Ingelsträde)s fru var Kristina Gudmundsdotter! Nils Gudmundsson på 4:an var också son till Gudmund Olsson]

8/2 1712

Ett testamente mellan kronolänsman Lars Persson i Ingelsträde och dess nuvarande maka Kirstina Larsdotter underskrivet också av fadern Lars Svensson i Tunneberga att de skall inbördes ärva allt.

INGELSTRÄDE 2

1667 pag 101

Laurits Rasmusen i Ingelstrede på egna och Peder Sönesens wegne stämt Olle Sönnesen ock Helle Andersen på 12 mends opkrefwelse. Widare stämt Birgite Nilsdoter i Ornakier ock hennes barn. Paul Rasmusen och Nils Rasmussen i Ingelstrede. Pder Sönnesen och alle Anders Hellesens barn bim Johannes Sönesdoter med sin ratte lauwerge Lauris Rasmusen ibm Elne ock Bendte Nilsdoter i Mossegaarden med deres rätte lauwerge Rasmus NiIsen ibm Kirstina XXXXdoter i Stellinge med hennes rätte lauwerge Peder Persen i Wäsby. Saken gällde deras rättighet i den skattegård i Ingelsträde son Lauris Rasmusen ock Peder Sönnesen bebor.

1667 pag 103 Nils Rasmsuen i Ingelstrede hade instämt Birite Nilsdoter i Ornakier ock hennes barn Kirstina Nilsdoter i Stellinge, Elne ock Bente Nilsdoter i Mossegårde, Peder Sönnesen i Ingelstrede ock alle hans syskon och Lars Rasmusen i Ingelstrede. Nils Rasmusen hade instämt dessa om sin lott efter fadern och syskon i den halva skattegård som Lars Rasmusen påbor.

1668 pag 172 Lars Rasmusen i Ingelstrede reser som riksdagsman till Stockholm och fick Tre hundrade sletta daler.. [MAJ 1668, T.J. kommentar]

påg 183 [Sadser Hansson i Esperöd inblandad. han kanske ledde värderandet?/TJ] Lars Rasmusens gård värderades till 260 skpr jord ock lass eng. Lars Rasmusen har 74 1/2 skpr, Birgite Nilsdoter i Ornakier 23, Johane Rasmusdoter ibm 9, Sidtze Rasmusdoter och Kirstina Rasmusdoter vardera 9 som de ärft efter deras sal. fader Bentes sal fader. Bente Nilsdoter i Mossagården l 1/2, Elne ock Kirstine Nilsdoter i Stellinge ??? Uti den andre parten av gården tillkommer Peder Sönneson 43 1/2, Johanne Sönnesdotter 11. Pede…en i Väsby 4, Helle Andersson 28 1/2 Törind Andersdoter 14 skpr, Johane Andersdoter och Ollu Andersdoter vardera 14 skpr.

1680 påg 113 Kendis wi underskrefne Nemblig Jep Kieldson i Ornakier på min hustru Bengta Nilsdoters wegnar, Nila Olson ibm, Hellie Olson i Nör. Danholt pä wåre hustrurs Johanne ock Sissa Rasmusdoters wegnar och samptelig hermed witterlig giör at wij med woris kera hustrurs welbe. raad och samtöge bortgiffuer fra oss och woris arffuinger all huis lod och Anpert som oss på wore hustrurs loode wed arff ock kiöp indtil denna dag er beretigat effter en 12 Mands affsikt udj den halffua skattegaard udj Ingelstrede som Lars Rasmusson abodde Udj Huus ock Bögning, Ager och Engh Skoug och Maer och all anden herligked och alt vort giffuet til Nils Rasmusson i Ingelstrede och hans hustru Boel Olasdoter och beggi deris arffuingar Saa och wij effuer bemelte woris hustrurs och Arffuingar ej effter denna dag kiendes oss nogen icke mera lod, [dhel] Rett eller Rettighed dertil och haffuer i nogen maader. Men forne Nils Rasmuson och hans hustru ock begge deris arffuinger som bemelte woris Rettighed baade udj arff och kiöph med sin fulla kraft och wirkning at hafwa Noch och beholde saa som it fast nigen kallandet kiöb kiert och upåtalt i alla maader och holle honom frij for fire mands påttalle, och for skade och skadeslös i alle maader och loffuer wij samptelig at giffue honnom och hans hustru och Arffuingar det på Rikting Tingawinde. Naar altså och begieres detta til witterligked haffuer wij Samptelig trende Mend woris Signeter eller Bomerken her neden Under och wenlig ombedet disse tuende Mend Nemlig Jep Paulsen i Wäsby Hoffgaard och Anders Larsen i Ornekier, detta til witterlighed med oss at besegle willa. Actum Ornekier den 5 December 1677. Nils Olsen och andras bomärken.

1677 sid 72

Benta sal Laurs Rasmus i Ingelstrede var instämd med sin lauwerge Paul Rasmusson i Ingelstrede.

1668 sid 127

Om Lars Rasmussons gård Ingelsträde. Helle Andersson som nu tjänar i Kiere i Quinge [KVIDINGE?] Sockn att hans fader Anders Helless, som förut bott i samma omtvistade gård i Ingelsträde sålde sin anpartagård i Danhult och köpte i den omtvistade gården i Ingelsträde.

Forts: Olluf Sönnesen i Sande i Sönder Heret gifwer sin broder Peder Sönnesen i Ingelstrede och hans hustru Sidtze Sönnesdoter och begge deris Arffuingar all sin anpart i den halfwa skattegaard i Ingelstrede brodern Peder Sönnesen påbor.

1668 sid 135

Nils Rasmusson i Ingelstrede vad där tillfallit honom efter hans sal fader Rasmus Lauridsen som bodde ock fradödde den halva skattegård i Ingelsträde som nu Laurids rasmusson påbor och som tillkommer dem efter deras sal broder Jens Rasmusson. Laurids Rasunusson och hustrun Bente Olofsdotter får nu av Nils Rasmusson rätt till hemmanet.

1701-02 sidan 34

Rasmus Larsson i Ingelsträde uppbjuder första gången en part i Västergård i Ingelsträde han köpt av brodern Sven Larsson 9 mars 1699.

STOLPAGÅRDEN

[Stolpagården = Nr. 5 Ingelsträde. Länsman Lars Pedersson. Pappa Peder Hermansson. Mamma X. Morfar är Önd Ebbesson. Mormor är Ingar pedersdotter. Mormorsfar är Peder Stolpe och därmed kommer mormorsfarfar att vara Lars Stolpe. /Torbjörn]

Stolpagården

Luggudes dombok, 1669 pag 111

Peder Hermansson i Ingelstred stämt Peder Jonson i Alrums Kyrkoby, stämt Kirstine Hansdoter därsammastädes i Kyrkobyn, Ana Hellies i Ingelstrede med hennes barn Olle Helliesen och Boel Helliesdoter i Ingelstrede. Även Anna Hansdoter i V Klappe, Sidza Kansdoter i Långaröd vad de haver pä Stolpagården i Ingelstrede.

Luggudes dombok, [1670] pag 127

Indleg. Effterson wi tuende Mend Peder Hermanson och Helle Pederson som boede i Stolpagaarden i Ingelstrede och Helle Pederson som nu wed döden er afgängen huilcken hand eller hans effterlefwande kustru er Icke föd och boren i forne gaard mens dieris börn och arffuinger ock Jag Peder Hermandson min hustru och Jag har boede arfft ock kiöbt och er den störste LoedsEijer i forne gaard, och min hustru som er föd och boren i same gaard och er komen af den gamle Jordrett eftersom hindis moderfader Peder Stolpe boede i forne g.d som han arffuit efter sina foreldrer och der efter kaldis gaarden wed naffn stolpegaarden ock er nu kornen tuistagtigked imelom arffuingarne paa den halffue gaard som Helle Person paaboede ock Per Jonson i Alroms Kierckebye haffuer ladet steffnit börds Egerne til den halifue gaard til en 12 mands opkreffuelse, til ät udlegge kuar sin loed och Anpart och haffuer saa fult dödt til 4de ting, och jag som er den störste Loeds Egeren, ock boer paa gaarden. Icke haffuer foed kald och Warsel til same forne deelemaal och Klassens 40 Cap seijer at en arffuinge och Icke flere skal beside it bondeJordh ockheftersom min hustru er kommen af den gamel Jordlot ock jag som boede paa gaarden och er den störste LoedsEijer som före er melt ock stoed Nedertil ät Indlöse huis falt er ind nogen aff dj Anden arffuingar som er udenfore affter saadan beskaffenked Haffer iag werit foraarsagit ät lade steffne alle lodsEijere i forne gaard til en 12 maends opkreffuelse och er nu i dag mit 4de ting och er iag Peder Hemandson af domaren begierendis mig möte tilstedis 12 Wulige dannemend ock same mend ät möde paa asteden naar de tilsigis och huis breff och documenter som findis på same Hela grd ät framlegge for same Mend at de kunde grandgiffueligen giffue agt paa breffens Indhold huileket der er Kiöfft ock sambiet, dog er det min begiering iag Peder Hermandson at same mend Udleger kuar sin lod och Anpart Udj ager ock Eng. Huis de tiIfalder Udj husens bygning dessliges at same mend tager udj agt huis Kongl Tynge som nu er paalagt och at sige paa huad scheppe Jord och lass Eng nu bör ät koste, med ald sin paafölgendis herligked och at de Udleger huör meget huar Arffuinge tilkomer udj ager och Eng disliges udj hus huarwed sit Naffn dog er det min begering, Peder Hermansson som nu boer i Stolpagaarden, at sama mend tager breff och Documenter I agt paa same Hele grd huim störst loed ock Anpart hafwer i same Hele grd boode aert och kiöfft och at sige en bonde paa aldgaarden effter Classen 40 Cap som er wederkefftig til at Indlöse och samble huis som falt bliffuer och huileket som Icke falt bliffer giffuer skiepeskyld effter Revessen Menandis at ingen Ware Nermre er ena jag Peder Hermandson at besida same hela grdh som iag nu paboer i same grd och er iag begierendis ad dette mit Korte Indleg moete lesis och paaskriffuis, och I tingsbogen Indföris. Datum af Stolpagaarden d 12 Januari 1670 Peder Hermandsson…

Indleg. Olle helliesson suarade och begierde at dj 6 mend moete paa hans och hans moders side opneffnis, paa det at begge de halffua gaardens beskaffenhed med arffuingarnis loder och Udregninger dij beder kunde tagis i behörig agt, efftersom den halffue gaarden med arffuingar er adtskilde i slegtlinien. 2: tager same 12 mend i behörig agt at gaarden er utbygt i tuende parter och haffuer altid warit haffer det wed 2 bönder huörpaa skydis til windisbyrd. Min S. fader och hans formand den östre halffue part och Peder Hermandson och hans formand den Westre halffue part ock der effter at same mend at paakinde om Icke same gaard Endnu tald 2 bönder. 3. same mend udleger huör stor loed en huar det nu kand kosta at liga imod den geld min Sahl fader haffer effter it forsigent Skifftesbref betalt effter Sal. Hans Olson och min loed Nöje och granerligen Werge formendis Jag at Ware den störste LodElijer i min Sahl. faders halffue grd och iag derfore med bilighed bör at Ware Nermist den at bestrida. 4. tager forne mend i agt at Peder Hermandson nu i förgången aar haffuer Laubödet den halffue gaard hand besidder til at selgis och maaske den och siden Under sluted Kiöb til sin Sön afstede och Eragtade at Per Hermansson til same sin [halffue gard… etc etc… sid 128 sid 129]

1670 pag 150

[Mars 1670. Avslut och delning av Stolpagården. Angående den gård som Peder Hermandsson bott/bor i och ”sal. Helle Pedersen”. Det noteras att Helle Pedersson inlöste Hans Olssons skuld vid skiftet efter honom 1644.]

1670 pag 150

12 mends opkreftelse Den östra halva parten som Helle Pederson påbodde värderades til 120 skpr jord och lass äng. Därifrån skulle frandrågas det som sal Hans Olssons arvingar var berättigad till, dvs 88 skpr jord och lass ang enligt skiftesbrev Ingelsträde Valborgdag 1644. Hans Olssons 3 barn får 5 1/2 skpr jord och lass äng. Den andra delen hade Helle Persson inlöst. Sal Helle Perssons hustru Anna Olsdotter far 57 skpr jord och lass äng och Olle Helleson 30 skpr och Boel Hellesdotter 19 skpr.

1669 sidan 3

[Det noteras först att en samling män arbetat med frågan om barnagodset. Dvs Lauridts Rasmusson i Ingelsträde, Olle Helliesson i Ingelsträde, Jon Persson i Långaröd samt Per Jonsson i Allerum. Dessa talar på] Sahl Hellie Pederssons hustru i Ingelstrede Anna Olsdoters wägnar. Om barnegods som tillkommer Mons Nilson i Torshult begärdes wittnena Hellie Lauridson i Döshult, Helle Andersson i Lauröd, Jens Anderson ibm, Suend Person i Kobermöllan, Christopher Laurs i Gmmarp, Laurs Paulson i Alrom, Boel Per Hermans i Ingelstrede, Bendt Hermans i Djuramåsa. De som inte blirit stämda var Erland Benson i Broby, Nils Hermanson i Vestraby, Christopher Jensen i Boserup, och på moderns sida Nils Persson i Rögla, Paul Person i Måarp. Christopher [Lauridtsson] i Gummarp påpekade att Lauris Paulson i Alrorn. var barnens farbroder.

1680 pag 174 ”For Retten framkomb Olle Helgeson i Ingelstrede och i dag for Rett och dom, skiöde och Affhender fra sig, sin hustru och begge deria arffuingar En broderlod eller part, som hans sal fader Helge Pederson i Ingeltrede Arffwed effter sin sal fader Peder Helgeson i Lauröd. Såwäl som effter sin Sal Moder Johanne Peder Helges i Lauröd, samt till Suen Pederson i lauröd och hans hustru Johanne Hansdaater.

STOLPAGÅRDEN INGELSTRÄDE

[1673] sidan 317

Peder Jonson i Alrom Kircheby paa sin hustru Kirstine Hansdoters wegner Jon Pehrrson i Långared paa sin hustru Sissa Hansdoters wegner Mogens Giödmarson i Klappe paa sin hustru Johane Hansdoters wegner och Mogens Nilson paa Wigen paa sin hustru Boel Helliesdoters wegner beuiser med kaldsmend Pehr Olson i Alrom och Jens Johanson i Miöalt som haffer steffnit Oluff Hellison i Ingelstrede och Lars Person ibm til första 2, 3 och 4 ting til laubud och I dag til första ting laubyder al den lod och anpart som de haffuer arffuit effter deris sahl foreldrar Hans Olson Hellie Person och Anna Oluffsdoter, Udj den hallfua skattegaard I Ingelstrede som Oluff Hellieson nu paabor om någon ded will Indfri widere til 4de ting. Olluf Hellieson möte och böd sölf och penge.

1673 – Sidan 339, 11/6:

Laurids Pederson bjöd också silverpengar och ansåg sig ha större rätt eftersom han var född och alltid bott på Stolpagården i Ingelsträde medan varken Olle Helliessons fader eller moder var födda där utan kommit dit på köp. Peder Jenson i Alrom m.fl. gav Olle Hellieson [och hans hustru Sidsa Mortensdotter] rätt att inlösa gården från den dagen.

1685 Sid 285

Lars Persson i Ingelsträde emot Herman Bengtason i Djuraiaåsa angående barnagods som tillkommit sal Jöns [Hermanssohns] i Gummarp son Ebbe Jönsson vilket barnagods

Lars Perssons fader Sal Per Hermansson varit förmyndare för och riktigt skiftat, enligt skiftesbrev av l7 juli 1672 hållit i Ingelsträde efter sal Per Hermanssons död. [Lars persson ingav skriftliga dokument på saken från Bengt Hermanssons son Herman Bengtsson. herman å sin sida bad att saken skulle skjutas upp tills nästa ting så motbevis och kvittenser kunde tas fram.] [Senare utveckling:] Lars Persson i Ingelsträde hade instämt Jöns Bengtsson i Allerum och Lars Bengtsson i Djuramåsa till att vittna över kvarlåtenskapen efter deras fader Bengt Hermansson i Djuramåsa. Båda vittnade att de ingenting ärvt varken efter fader eller moder. Herman Bengtsson i Diurauiåsa angaf sig för K Majts Befallningsman Petter Grimberg som honom inerterat hafwer angående dhet barnagods som hans fader Bengt Hermanson i Diuramåsa skall uppå skiftet efter Sahl Pehr Hermanson i Ingelstrede hafwa emottaget och Petter Grimbergs hustru Boel Jönsdotter Erfftell. är tillfallet. 15/2 1693 Peter Grimberg stämde Herman Bengtsson å del arv hans hustru ha efter sin sahl fader Jöns Hermanson i Gumarp. Länsmannen Lars Pehrson i Ingelsrede producerade i Rätten en Skriftelig fullmakt uthaf Befallningsman Petter Grimberg till att å hans wägnar här wed rätten swara och effterrättning gifwa om något Barnagods, som efter länsmannes fader Pehr Hermansson är uthtaget och Härman Bengtsson i Diuramåsa skall hoos sig hafwa begiärandea att sama saak til nästa ting måtte upstå efter Rättens igår giorde Resolution. Ett skiftesbref af 7 juni 1672 efter Pehr Hermanson uppvistes.

1669 sid 17

Christopher Laurson i Gumarp, Bendt Hermanson i Diuramåssa och Lauris Paulson i Bolet på vilkas vägnar Aruid Pederson i Svennistorp har stämt Anna Hellies i Ingelsträde med hennes rätta lauwerge och hennes barn om hur mycket barnagods de innehar efter hennes mans död. Lars Rasmusen i Ingelsträde på Anna sal Hellie Peders vägnar.

1669 pag 24

Det hade varit syn hos Christopher Laurisen i Gummarp Bendt Hermanson i Djuramåssa samt Lauris Paulsson i Bolet som var en Husman.

l661 pag 224

Per Hermanson barn i Ingelstred, Jens Person i Väsby, Önd Persson i Ingelstrede, Bendt Person ibm, Las (?) Pers ibm, Sidza Pedersdoter ibm, XXXX pedersdotter i Hulta och Helle Person i Ingelstrede.

1661 pag 264

Peder Hermanson i Ingelstrede om den anpart han har i den gård i Ingelstrede soin kallas Stolpagården ock han nu åbor som de ärft ock köpt av henes sal. fader Önd Ebbeson och hennes sal moder Inger Pederadoter. Häremot mötte Peder Hermans söner Lars Person på egen ock brodern Bendt Person ock bjöd silverpengar.

l668 8/11

Lars Persson från Ingelsträde kommet hem från Riksdagen.

1669 pag 31,

Lars Paulson i Bolet, Nils Person i Myrerup, Nils Swendson i Dompäng, Laurs Swenson ibm, Olle Myre i Suiberg, Peder Hermanasn i Ingelstrede, Och Christopher Laurson i Gumerup, Bendt Hermanson i Diuramossa Ebbe Tusson ibm, Per Anderson i Bröda, Nils Person i Rögle, Paul Person i Moarp, Nils Nilson i Långaröd, stämt Anna Hellies i Ingelstrede. Om det skiftesbref efter kennes sal man Hellie Pederson om det barnagods de har för Mons Nilson i Torshult. De hade även stämt Suend Person i Kopparmöllan om det skiftesbref kan haft efter sin broder Hellie Person. Sedan hade de stämt Bendt Jenson l Tuesholt om ett skiftesbref om samma barnagods för Möns Nilson. Bendt Jenson i Torshult uppvisade ett skiftesbrev dat 24 febr 1654 och begärde han 4a mäns opkrävelse ock blev för bördesumma. Per Mons Mons i Alrum ock Per Skeeder ibm ock på Bendt Jens vägnar Bendt Person i Miöalt ock Per Pauls ibm

1671 pag 354

Peder Hermanson i Ingelstrede med sin son Bendt Person instämt om Mons Nilssons barnagods xxxx Anderson i Birkeröd, Jens Anderson i Lauröd, Olle XXXXX, Suend Pederson i Koparmöllan som er som er Ret Morbroder. Christoph. XXXXX i Gumerup Nils Perss i Myrarp, Nils XXXX på sin egen ock broderns vägnar Per Anders i Bröda, Ebbe Tues XXXX, Bendt Gunnars ibm, Helle i Döshult, Olle Peders i XXXX, XXXX Pederson i Rögle, Paul Pers i Moarp, Nils Nilsson i Långaröd.

1671 pag 344

Peder Hermanson i Ingelsträde säljer sin andel i Stolpagården till sin son Lars Person. [!!!!!!!!/TJ]

1686 sid 28

Lars Person i Ingelsträde miderat Herman Bengtson i Djurarmåsa om barnagods till sal Jöns Hermanson i Gummarp, son Ebbe Jönsson vilket Lars Perssons fader Per Hermansson haft i förmynderskap. Herman Bengtsson bör framvisa skiftesbrev efter sin sal fader Bengt Hermansson. 17 juli 1672 var skiftesbrevet dat efter Per Hermansson i Ingelsträde.

l680 pag 276

Lars Person i Ingelsträde i dag hans 3 ting imodh Nils Rasmusen i Ingelstrede ock deras indlagda hans skriftelig indläg best. af på hwarfuer dess mening och sag giffuande for en Glossurium som hand af honom länt haffuer, ock Lars Person igin haffuer self af en god wen länt…….

l671 pag 23

Elsa Öndsdotter i Ingelsträde stämde Bendt Hermansson i Djuramåsa, Helle Laurisson i Döshult Nils Persson i Rögle, Paul Persson i Unnarp Nils Nilsson i Långaröd om Mogens Nilssons arvegods som sahl Peder ifermansson innehaft.

————————-

Vid frågor kontakta gärna mig, t.ex. om du inte riktigt förstår syftningarna i domboken, dvs var komman ska vara och vem som är vem och sånt. Det är bättre än att gissa!

Jag lägger ut fler källor inom kort.

No comments yet

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: